Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w następujących obiektach:

1. budynek Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ul. Plac Wolności 1

roczny przegląd stanu technicznego obiektu, zgodnie z art. 62 ust. 1 i 3 w terminie do 30.11.2015. Powierzchnia użytkowa: 1583m2 , kubatura 37917m3

2. budynek Świetlicy Środowiskowej Rudy przy ulicy Turystycznej 13A w Dąbrowie Górniczej

a. roczny przegląd stanu technicznego obiektu.

b. przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

c. przegląd instalacji gazowej

Powierzchnia użytkowa: 235m2 kubatura 1597m3

3. budynek Świetlicy Środowiskowej Antoniów przy ulicy Spacerowej 4 w Dąbrowie Górniczej

a. roczny  przegląd stanu technicznego obiektu

b. przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

c. przegląd instalacji gazowej

d. pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Powierzchnia użytkowa: 277m2 kubatura 1865m3

4. budynek Domu Kultury Ząbkowice przy ulicy Chemicznej 2 w Dąbrowie Górniczej

a. roczny przegląd stanu technicznego obiektu

b. przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

c. przegląd instalacji gazowej

Powierzchnia użytkowa: 2034m2 kubatura 17300m3

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej obiektów z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy

Miejsce i termin złożenia oferty: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, sekretariat

email. sekretariat@palac.art.pl w terminie do 18.11.2015 r. godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Sowula nr tel. 694 416 003

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym druku, w języku polskim.

 

Do pobrania:
Pełna treść zapytania ofertowego

 

* Złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

 

UWAGA!!

Informujemy, że w punkcie 1 wkradł się błąd. Prawidłowa powierzchnia użytkowa wynosi 10583m2. Zmiana zachodzi również w Pełnej treści zapytania ofertowego do pobrania.