Ogłoszenie o wyborze ofert gastronom. podczas XVIII Pikniku Country | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze ofert gastronom. podczas XVIII Pikniku Country

Autor: Krzysztof Korzeniecki
W związku z
organizacją XVIII Międzynarodowego
Pikniku Country 2012
na terenie parkingu przy zbiorniku Pogoria III w
Dąbrowie Górniczej zapraszamy do składania ofert na kompleksową obsługę
gastronomiczną z wyłącznością.

Czas trwania koncertów:
- 31.05.2012r. - sobota 16.30 - 23.00
- 01.07.2012r. - niedziela 15.30 - 22.30

Oferta powinna uwzględniać
miejsca dla konsumentów; min. 300 osób - stoliki, ławki, parasole. Sprzedaż
piwa i napoi w naczyniach plastikowych. Firmy zobowiązują się do ogrodzenia
miejsca punktów sprzedaży oraz zachowania czystości na obszarze konsumpcji.
Organizator zapewnia przyłącze zasilające w energię elektryczną, natomiast
oferent zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami
elektrycznymi / przewody odpowiadające wymogom BHP i warunkom
techniczno-elektrycznym/.
Oferty należy składać osobiście w Pałacu Kultury Zagłębia, ul. Wojska Polskiego
52, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pok. nr 4 lub pocztą na adres Pałac Kultury
Zagłębia, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pl. Wolności 1 /decyduje
data wpłynięcia oferty do siedziby Pałacu Kultury Zagłębia/. Oferty
przyjmowane będą do dnia 11 czerwca 2012 roku do godziny 14.00.
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Pałacu Kultury Zagłębia www.palac.art.pl w dniu 12 czerwca 2012
roku po godzinie 15.00.

Szczegółowych informacji udziela Dział Marketingu, tel. 32 733 88 03
(PKZ).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW OFERTY
na kompleksową obsługę gastronomiczną podczas XVIII Międzynarodowego Pikniku
Country 2012, organizowanych w dniach 30.06 - 01.07.2012r., na terenie - parking
przy zbiorniku Pogoria III w Dąbrowie Górniczej z wyłącznością.

Organizator:
Pałac Kultury Zagłębia; adres korespondencyjny: Plac Wolności 1, 41 - 300
Dąbrowa Górnicza,  siedziba: ul. Wojska Polskiego 52, 41-300 Dąbrowa
Górnicza; NIP 629 001 58 16, Regon: 240815408

I. Opis przedmiotu oferty.

1. Na przedmiot oferty składa się:

Zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej podczas
XVIII Międzynarodowego Pikniku Country 2012, organizowanych w dniach 30.06 - 01.07.2012r.,
na terenie - Pogoria III w Dąbrowie Górniczej z wyłącznością.

2. Zakres oferty.

Zakres rzeczowy przedmiotu oferty do obsługi XVIII Międzynarodowego Pikniku
Country 2012, organizowanych w dniach 30.06 - 01.07.2012r., na terenie parkingu
przy zbiorniku Pogoria III w Dąbrowie Górniczej., który musi zapewnić obsługujący
imprezę -
gastronom obejmuje:

 • stoiska gastronomiczne, o
  zróżnicowanym asortymencie m. in.:

- potrawy z grilla (kiełbaski,
szaszłyki, steki itp.)
- potrawy z rożna (kurczak)
- hot dogi, hamburgery, zapiekanki
- zestawy obiadowe, sałatki, bigos
- potrawy regionalne (m.in. oscypki)
- napoje bezalkoholowe
- napoje alkoholowe do 4.5% oraz piwo
(W ilości wystarczającej do obsługi uczestników imprez w powyższym terminie).

 • Wystarczającą ilość miejsc
  siedzących za stołami i część stołów z zadaszeniem (parasolami lub
  namiotem) - minimum na 300 osób /38 kpl. stołów z ławami/.
 • zabezpieczenie
  gastronomiczne /ciepły posiłek/ dla obsługi pikniku  - 25 osób w dniu 31.06. oraz
  01.07.2012r.
 • Obsługujący imprezę -
  gastronom będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według
  ustalonych przez siebie cen

3. Organizator nie ustala
wyjściowej kwoty w przedkładanych ofertach na wyłączność  

4. Po stronie Obsługującego imprezę - gastronoma leży również
uzyskanie zgody Stacji Epidemiologicznej na sprzedaż i działalność
gastronomiczną, oraz wszystkich innych zaświadczeń i pozwoleń. Ponadto
wykazanie przez oferenta miejsc produkcji garmażeryjnej oraz decyzji Sanepidu
dotyczącą możliwości produkcji garmażeryjnej w podanych punktach /catering/
produkcyjnych. Sposobu przewozu z punktów produkcyjnych na miejsce imprezy oraz
okazania badań Stacji Epidemiologicznej pojazdów przeznaczonych do przewozu
żywności.

5. Obsługujący imprezę - gastronom zobowiązany jest do
rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi Organizatora zawartymi w
regulaminie organizacyjnym pow. imprezy oraz zgodnie z planem obszaru
załączonym w ofercie.

6. Obsługujący imprezę - gastronom zobowiązuje się do obsługi
punktów gastronomicznych podczas w/w imprezy w czasie jej trwania oraz do
bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru w czasie i po każdym
dniu imprezy.

7. Obsługujący imprezę - gastronom zobowiązuje się do wydawania
posiłków w naczyniach jednorazowych.

8. Obsługujący imprezę - gastronom zobowiązany jest do posiadania
sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych, z uwagi na utrudniona
dostępność poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie we własnym zakresie
agregatu prądotwórczego.

9. Obsługujący imprezę - gastronom rozlicza transakcję z Organizatorem
w PLN.

 
II. Warunki udziału
Obsługującego imprezę
- gastronoma w postępowaniu.

O obsługę gastronomiczna imprezy z wyłącznością mogą ubiegać się Obsługujący
imprezę
, którzy:

1. Złożą oferty zgodne z zakresem zamówienia i specyfikacją istotnych warunków
zamówienia oraz zadeklarują kwotę za wyłączność na obsługę gastronomiczną
imprezy, która zadowoli Organizatora.

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tzn. posiadają
aktualną koncesję - zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz
zgodę Stacji Epidemiologicznej. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

4. Obsługujący imprezę - gastronom ma prawo przed upływem terminu
składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia z dopiskiem na kopercie „Wycofanie oferty". Koperty
oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu
poprawności postępowania Obsługujący imprezę - gastronom w
zakresie wycofania oferty. Oferty wycofane nie będą odczytywane.

5. Organizator nie wymaga wniesienia wadium.

III. Opis sposobu i kryteria obliczenia ceny oferty:

1. Obsługujący imprezę - gastronom zobowiązany
jest do podania kwoty, jaką może zapłacić za uzyskanie wyłączności. Cena musi
być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy podać z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne Organizator będzie się
kierował niżej podanymi kryteriami:

 • wysokość wkładu pieniężnego
  za wyłączność na obsługę gastronomiczną  (5 pkt),
 • ogólny wizerunek stoisk z
  imprez obsługiwanych przez oferenta - foto (1 pkt)

Organizator oceni spełnienie warunków udziału w
postępowaniu na podstawie złożonych ofert.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Obsługującego imprezę - gastronoma w
zakresie każdego kryterium.

IV. Informacje dotyczące przygotowania oferty.

1. Obsługujący imprezę - gastronom powinien zapoznać się z
całością niniejszej dokumentacji.

2. Obsługujący imprezę - gastronom składa tylko jedną ofertę
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej ofercie oraz poniesie wszelkie
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim,
napisana na maszynie do pisania lub komputerze lub inną trwałą techniką oraz
podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Obsługującego
imprezę
- gastronoma , zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami
ustawowymi oraz opatrzona pieczątkami imiennymi.

4. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Obsługujący
imprezę
- gastronom  naniósł zmiany lub poprawki muszą być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

5. W przypadku podpisania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Obsługującego
imprezę
- gastronoma, do oferty powinno być załączone upoważnienie
do podpisywania oferty.

6. Wszystkie strony oferty zawierające tekst muszą być ponumerowane.

7. Jeśli Obsługującym imprezę - gastronomem jest spółka cywilna
lub jawna oferta musi być podpisana przez wszystkich wspólników tej spółki a do
oferty powinna być dołączona umowa spółki.

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu lub kopercie, zabezpieczoną w
sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Oferta powinna być
zaadresowana w sposób następujący: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1,
41 - 300 Dąbrowa Górnicza

z dopiskiem: Oferta na kompleksową obsługę gastronomiczną podczas XVIII
Międzynarodowego Pikniku Country 2012.

9. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega
on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z
dowolnie wybranym przez siebie podmiotem, lub ogłoszenie nowego konkursu. O
zamknięciu konkursu bez wybrania oferty zamawiający powiadomi pisemnie
uczestników.

V. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą mija po 7 dniach od upływu terminu składania ofert.

VI. Wymagany termin realizacji zamówienia; 31.06. - 01.07.2012

Osobą uprawnioną do kontaktów  z Wykonawcami jest:  

Agnieszka Matyszczak tel 668 667 321

VII. Składanie i otwieranie
ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2012 r. o godzinie 14.00 Oferty
otrzymane przez Organizatora po tym terminie zostaną zwrócone bez
otwierania.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.06.2012 r. o godzinie 12.00 w
siedzibie Organizatora - pokój narad. Wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie dokonany bez udziału Obsługującego imprezę - gastronoma
. O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na
stronie internetowej www.palac.art.pl

VIII. Istotne warunki umowy.

1. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Umowy Organizatora.

2. Przyjęcie postanowień umowy stanowi istotny warunek przyjęcia oferty.

3. Akceptacja treści umowy nastąpi przez parafowanie każdej zapisanej strony
załączonego wzoru umowy przez Obsługującego imprezę - gastronoma
.

4. Organizator pisemnie powiadomi Obsługującego imprezę - gastronoma
o wyborze jego oferty, miejscu i terminie podpisania umowy w terminie nie
krótszym niż 3 dni od daty ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej
oferty jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

5. Organizator dopuszcza możliwość podpisania umowy z Obsługującym
imprezę
- gastronomem w formie korespondencyjnej.

Organizator informuje i zastrzega sobie, iż wyłączność na obsługę
gastronomiczną dotyczy terenu parkingu w okolicy zbiornika Pogoria III w
Dąbrowie Górniczej określonego w schemacie sytuacyjnym (załącznik do
ogłoszenia).

Dąbrowa Górnicza, 05.06.2012