Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: Sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: Sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników

Autor: Małgorzata Fert

Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości poniżej 207.000,00 EUR, na zadanie pn.: "Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: Sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników".
 

Do pobrania:
Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia