Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia

Autor: Alicja Nowak

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) o  wartości poniżej 207.000,00 EUR na zadanie  pn.: Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia :
Zadanie I  Sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników
Zadanie II Sprzętu oświetleniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
SIWZ
Informacja o unieważnieniu postępowania zadanie I
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadanie II
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia